eqecontrol.com» Обхват на дейностите

Технически контрол на проектите по част Конструктивна

 

Оценяване съответствието на инвестиционните проекти в идейна и техническа фази * (съгласно подпроцес оценка за съответствие), включително проверка за съответствие с:

 

Строителен надзор **:

 

Изготвяне на технически паспорт

 

Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционните проекти:

 

Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР

 

Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

 

Инвеститорски контрол, включващ измерване на количествата

 

Управление на проекта и администриране на договорите за строителство като „Инженер” по ФИДИК ***: