eqecontrol.com» Лицензиране и застраховки

През 2000 година ИКюИ Контрол ООД беше оправомощено за упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството от Министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл.31, ал.1 от Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (ПОФЗЛУНСНПС).

 

Дружеството е лицензирано през 2002 г. от Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на строителен надзор.

 

През 2005 г. ИКюИ Контрол ООД е лицензирано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2FiVsaJkdkSil%2Fq%2B4n%2BGx%2BCYa8KC1g0%3D. 

 

 

ИКюИ Контрол притежава застрахователна полица “Професионална отговорност в проектирането и строителството” в Уника АД 250 000 лева за едно събитие и 500 000 лева в агрегат за дейности: Строителен надзор; Консултант - за извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти; Технически контрол по част „Конструктивна”; Консултантски услуги в областта на проекти, мониторинг на строителството, инвеститорски контрол.